Licences, Akreditācija un Pašvērtējums

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības mācību iestāde – profesionālās tālākizglītības centrs
“Burda Rīga“ ir mācību iestāde, kas licencēta un akreditēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā,
LR likumdošanas un normatīvo aktu prasībām atbilstošā kārtībā.

Zemāk Jūs variet iepazīties ar profesionālās tālākizglītības centra “Burda Rīga“ pašvērtējumu:
SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Zemāk Jūs variet iepazīties ar profesionālās tālākizglītības centra “Burda Rīga“ programmu licencēm, kuras ir spēkā līdz 22.05.2029:
PROGRAMMU LICENCES

Saskaņā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, paredzot noteikta tipa izglītības iestāžu statusus, informējam, ka sākot ar 2023.gada 8.februāri turpmāk skolas “Burda Rīga” nosaukums ir:
profesionālās tālākizglītības centrs “Burda Rīga“, reģistrācijas numurs: 3361802487